• noclegi w krynicy zdrój

  Regulamin

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla klientów Ski-House w Krynicy Zdrój oraz ich mienia - zarządza się co następuje:

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych Ski-House w Krynicy Zdroju w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Ski-House w Krynicy Zdroju.
 2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.
 3. Pomieszczenia mieszkalne w Ski-House Krynica Zdrój wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem” określa czas swego pobytu.
 5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w biurze na terenie Ski-House w Krynicy Zdroju do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Biuro może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie będące gośćmi Ski-House w Krynicy Zdroju (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych Ski-House w Krynicy Zdroju od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 8. W pomieszczeniach mieszkalnych Ski-House w Krynicy Zdroju należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ski-House w Krynicy Zdroju, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.
 11. Ski-House w Krynicy Zdroju obowiązana jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co siedem dni lub na każdorazowe życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie gościa. Gość w momencie meldowania się w Ski-House w Krynicy Zdroju ma prawo zastrzec, aby Ski-House w Krynicy Zdroju nie dokonywała wymiany bielizny pościelowej i ręczników w okresie jego pobytu w obiektach Ski-House w Krynicy Zdroju.
 12. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych - przez gości na teren obiektów Ski-House w Krynicy Zdroju regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
 13. Ski-House w Krynicy Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Ski-House w Krynicy Zdroju parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 14. Gość Ski-House w Krynicy Zdroju ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem. Na teren obiektów Ski-House w Krynicy Zdroju nie wolno wprowadzać psów następujących ras: rottweiler, pitt bull terier, bull terier, japanase tosas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire bull terier, amerykański staffordshire terier oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 15. W czasie poruszania się gościa po terenie Ski-House w Krynicy Zdroju ze zwierzęciem, winno być ono prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu.
 16. Gość Ski-House w Krynicy Zdroju ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych w Ski-House w Krynicy Zdroju.
 17. Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu Ski-House w Krynicy Zdroju, zostaną odesłane przez Ski-House w Krynicy Zdroju na koszt gościa na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa, Ski-House w Krynicy Zdroju postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)